De Kleine Lettertjes

De Kleine lettertjes

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Professionals Company BV

Professionals Company bv handelend onder: Catering Professinals, De FijnProeverij, Event Professionals, FunTear Retro Caravans, Airstream Professionals, American Way Rentals. Voorwaarden conform voorwaarden reguliere brancheverenigingen, Horeca Nederland en het Nederlandse recht.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:
1.1 onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan ‘Professionals Company bv’ een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, aankoop van een product of aanpassing van een product, huur van een product of dienst.
1.2 onder ‘Professionals Company bv’: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, aankoop of import van een product, verhuur van product of service, maatwerk aanpassing dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.
1.3 onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en ‘Professionals Company bv’ tot advisering over, organisatie van, uitvoering van een evenement, of aankoop van een product.
1.4 onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens ‘Professionals Company bv’ tot het geven van een optreden heeft verbonden.
1.5 onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door ‘Professionals Company BV’ te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden of de levering van het product.
1.6 onder opleverdatum: de eerste dag waarop het product geleverd wordt vanuit fabriek of showroom
1.7 onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.
1.8 onder uitkoopsom: de all in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door ‘Professionals Company bv’ te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met ‘Professionals Company BV’.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door ‘Professionals Company BV’ schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes
3.1 Een eerste oriënterend gesprek met een potentiële opdrachtgever is vrij van kosten.
3.2 Offertes van ‘Professionals Company BV’ gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.
3.3 Offertes van ‘Professionals Company BV’ hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt ‘Professionals Company BV’ zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst
4.1 ‘Professionals Company BV’ zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.
4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan ‘Professionals Company BV’ medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden en vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst, waaronder inbegrepen auteursrechten (Buma).
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door ‘Professionals Company BV’ georganiseerd of uitgevoerd evenement.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is ‘Professionals Company BV’ niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.
5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is ‘Professionals Company BV’ gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met ‘Professionals Company BV’ overeengekomen prijs.

Artikel 6 – Opschorting / annulering
6.1 ‘Professionals Company BV’ is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door ‘Professionals Company BV’ uit te voeren of te organiseren evenement uit te stellen of te annuleren.
6.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan ‘Professionals Company BV’ alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van ‘Professionals Company BV’:
(a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium;
(b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium;
(c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, 100 % van dat honorarium.
Voorts zal opdrachtgever ‘Professionals Company BV’ vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement.
Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.
6.4 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever van door Professionals Company BV te leveren restauratieve/horeca diensten worden de uniforme voorwaarden horecabedrijven (UVH) van Horeca Nederland gehanteerd.

Artikel 7 – Facturen en betaling
7.1 ‘Professionals Company BV’ heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betaling van een (of meerdere)voorschot(ten) op de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van zodanig voorschot dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum en uiterlijk tien dagen voor productiedatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
‘Professionals Company BV’ is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om ‘Professionals Company BV’ volledige schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door ‘Professionals Company BV’ aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht ‘Professionals Company BV’ te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
Het aantal deelnemers c.q. gasten dat vijf werkdagen voor de uitvoering van een evenement bij ‘Professionals Company BV’ bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
7.2 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan ‘Professionals Company BV’ medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
7.3 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ‘Professionals Company BV’ zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van ‘Professionals Company BV’ te vorderen heeft.
7.4 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan ‘Professionals Company BV’ verschuldigde hoofdsom.
7.5 Indien de kostprijs van ‘Professionals Company BV’ wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is ‘Professionals Company BV’ gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van ‘Professionals Company BV’ geldende dagkoers gehanteerd.
7.6 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan ‘Professionals Company BV’ verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.
7.7 Voor productieorders (FunTear, Airstream, American Way) geldt nadrukkelijk dat te te betalen voorschotten synchroon lopen met de voortgang van de productie. Betalingen geschieden tenzij anders overeengekomen op factuur 50% bij order, 25% bij aanvang productie en 25% voor oplevering.

Artikel 8 – Tekortkomingen opdrachtgever
8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan ‘Professionals Company BV’ een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van ‘Professionals Company BV’ om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.
8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ‘Professionals Company BV’ in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan ‘Professionals Company BV’ worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door ‘Professionals Company BV’ van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 ‘Professionals Company BV’ is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Professionals Company BV’. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is ‘Professionals Company BV’ nimmer aansprakelijk.
9.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van ‘Professionals Company BV’ beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van ‘Professionals Company BV’.
9.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan ‘Professionals Company BV’ kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van ‘Professionals Company BV’ bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Voor zover ‘Professionals Company BV’ voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan ‘Professionals Company BV’ toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte.
10.3 ‘Professionals Company BV’ heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. ‘Professionals Company BV’ is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van ‘Professionals Company BV’, is opdrachtgever aan ‘Professionals Company BV’ een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door ‘Professionals Company BV’ gepresteerde.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van ‘Professionals Company BV’ in verband met een evenement buiten ‘Professionals Company BV’ om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.
11.2 Zonder schriftelijke toestemming van ‘Professionals Company BV’ zullen geen geluids- en beeldopnamen van een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd.
11.3 Zonder de schriftelijke toestemming van ‘Professionals Company BV’ zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.
11.4 Zonder schriftelijke toestemming van ‘Professionals Company BV’, Airstream Inc. of Airstream Europe Ltd is het niet toegestaan het geregistreerde merk Airstream, het Airstream logo, het Airstream Travel Trailer design, én de Airstream Travel Trailer te gebruiken voor branding doeleinden van merken van derden. Het is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan een Airstream Travel Trailer van stickers of beeldmerken van derden te voorzien danwel anderszins te gebruiken voor promotiecampagnes. Het is niet toegstaan om logo’s, typeplaten van geleverde producten te verwijderen of anderszins aanpassingen aan producten aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van Professionals Company bv. Bij wijziging van geleverde producten vervalt de wettelijke garantie,
11.5 Zonder schriftelijke toestemming van ‘Professionals Company BV’, FunTear Retro Caravans & Motorhomes is het niet toegestaan het geregistreerde merk FunTear, het FunTear logo, het FunTear design, én de FunTear producten te gebruiken voor branding doeleinden van merken van derden. Het is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan een FunTear van stickers of beeldmerken van derden te voorzien danwel anderszins te gebruiken voor promotiecampagnes. Het is niet toegstaan om logo’s, typeplaten van geleverde producten te verwijderen of anderszins aanpassingen aan producten aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van Professionals Company bv. Bij wijziging van geleverde producten vervalt de wettelijke garantie.

Artikel 12 – Geschillen
12.1 Geschillen tussen opdrachtgever en ‘Professionals Company BV’ zullen in eerste instantie aan de door Onafhankelijke Evenementen Organisatoren in samenwerking met DMSA ingestelde Geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
12.2 Indien het advies van de Geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van ‘Professionals Company BV’.
12.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13– Garantie op geleverde producten
13.1 Op alle door Professionals Company geleverde producten zijn onze garantievoorwaarden van toepassing conform de regels van het Nederlandse recht.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-© 2001 – 2014 Professionals Company BV

This post is also available in: Engels

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Facebook